Pravilnik o zaštiti potrošača i načinu rešavanja reklamacije

Politika zaštite ličnih podataka

(Politika privatnosti)
Ko smo mi?

Vlasnik platforme www.doozenitshop.com je privredno društvo Zenit DOO (RS), Velika župa bb, 31300 Prijepolje, Srbija, MB06344631, PIB100808338, koga zastupa direktor Ermedin Banjica, kontakt telefon +381 (0)33 771 214, e-mail adresa: shop@doozenit.com.

DOO ZENIT je rukovalac Vaših ličnih podataka i odgovoran za obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka.

Mi poštujemo vašu privatnost i brižno čuvamo Vaše lične podatke. U ovoj Politici zaštite ličnih podataka (u nastavku Politika) obaveštavamo Vas o ličnim podacima koje od Vas prikupljamo, za koje svrhe i po kom pravnom osnovu, sigurnosne mere kojima ih štitimo, lica s kojima ih delimo, rok u kojem ih čuvamo, kao i Vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Ova Politika se primenjuje za:

 • 1. Sve kupce naših proizvoda preko naše internet prezentacijehttps://www.doozenitshop.com/
 • 2. Sve posetioce naše internet prezentacije.

U slučaju da u vezi s korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, obratite nam se na e-mail adresu: shop@doozenit.com, sa oznakom “ Zaštita ličnih podataka”.

Osnovni pojmovi

Svaki pojedinačni dole određeni pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju:

 • Lični podaci znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovde spadaju npr. ime, prezime, e-mail, IP adresa, grad, telefonski broj, broj žiro-računa);
 • Kupac – označava lice koje preko naše internet prezentacije vrše kupovinu naših proizvoda;
 • Posetilac – označava lica koja dolaze na našu stranicu, bez kupovine proizvoda;
 • Obrada predstavlja radnje prikupljanja, beleženja, razvrstavanja, grupisanja, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka;
 • Usluga – usluga informacionog društva – online prodaja visokokvalitetne električnih uređaja za domaćinstvo.
Vrsta podataka o ličnosti koje prikupljamo

Platforma prikuplja različite podatke u zavisnosti od toga, da li ste korsnik ili posetilac platforme.

Kupac Posetilac
Ime i prezime IP adresa
E-mail adresa
IP adresa
Broj telefona
Ulica i broj prebivališta
Grad i poštanski broj
Broj žiro-računa
Način skupljanja informacija

Platforma može prikupljati Vaše podatke iz sledećih izvora:

 • 1. Direktno od kupaca, prilikom formiranja narudžbine.

  Prilikom formiranja Vaše narudžbine, Vi nam ostavljate Vaše lične podatke i to: ime, prezime, adresa i broj prebivališta ili druge adrese gde porudžbina treba da se isporuči, broj telefona i e-mail adresu. Broj računa tražimo od Vas, samo u slučaju povrata novca zbog odustanka/reklamacije.

 • 2. Podaci koji se prikupljaju od posetilaca Portala.

  Naša internet prezentacija može primiti ili dobiti informacije (na primer, adresu e-pošte ili IP adresu) o osobi koja nije još uvek Kupac, na primer kada se posetilac samo pregleda sadržaj na našoj internet prezentaciji.

Svrha obrade i pravni osnov za prikupljanje podataka

Mi koristimo Vaše podatke da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu.Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.

Platforma koristi Vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga;
 • Pružanje osnovnih usluga;
 • Korisničke podrške;
 • Komunikacije sa korisnicima;
 • Ponude novih usluga i promocija;
 • Poboljšanja kvaliteta pružene usluge – prilagođavanje sadržaja prema karakteristikama, ciljevima i mogućnostima korisnika;

Vaše podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećih pravnih osnova:

 • obrada Vaših ličnih podataka potrebna je za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili tj. pružanje naših usluga;
 • obrada Vaših ličnih podataka obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca poput direktnog marketinga;
 • obrada Vaših ličnih podataka se vrši na osnovu Vaše saglasnosti za određenu svrhu obrade, pri čemu imate u svakom trenutku pravo da datu saglasnost povučete (više u Politici kolačića)

Dostavljanje ličnih podataka, koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora je dobrovoljno. Upozoravamo vas da u slučaju, da nam ne dostavite sve lične podatke, koji su nam potrebni za pružanje usluge takvu uslugu nećemo moći da obezbedimo.

Korisnici podataka

Pristup i obradu Vaših podataka vršiće lica zaposlena u DOO ZENIT, kao vlasniku Platforme, kao i obrađivači sa kojima DOO ZENIT. ima saradnju (fizičko ili pravno lice, koje obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca). DOO ZENIT kao rukovalac sarađuje sa sledećim obrađivačima:

 • City express (dostava porudžbine)
Vreme čuvanja Vaših podataka

Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici, dakle dokle god ne primite poručenu robu. Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka najkasnije u roku od 5 godina od dana kada ste nam Vaše podatke dali.

Zaštita Vaših ličnih podataka

Platforma štiti Vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • 1. Enkriptujemo i čuvamo u sigurnom oblaku Vaše lične podatke, koje su nam dati kao što su telefonski broj, email, IP adresa. Pratimo opšte prihvaćene industrijske standarde da bismo zaštitili lične podatke koji su nam dostavljeni, i tokom prenosa i nakon njihovog prijema, kao što su razne bezbednosne tehnologije i postupci u cilju sprečavanja gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja informacija - na primer, koristimo tehnologiju šifriranja kao što je SSL-Secure Sockets Laier da bismo zaštitili određene osetljive informacije kao što su podaci o lokaciji i bezbednost transportnog sloja TLS 1.2 za šifrovanje podataka od aplikacije do servera. Nažalost, nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Redovno pratimo naše sisteme radi mogućih ranjivosti i napada. Međutim, ne možemo garantovati sigurnost bilo kog podatka koji nam pošaljete. Stoga, iako se trudimo da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.
 • 2.Radi sigurnosti vaših ličnih podataka smo usvojili odgovarajuće tehničke i organizacione mere, gde spadaju naročito:
  • redovno i efikasno ažuriranje programske i računarske opreme, gde čuvamo vaše lične podatke,
  • zaštita pristupa ličnim podacima,
  • izrade sigurnosnih kopija,
  • obrazovanje zaposlenih, koji u okviru svog rada obrađuju lične podatke,
  • nadzor i odgovarajuće preduzimanje mera u slučaju eventualnih sigurnosnih incidenata, kojima sprečavamo ili ograničavamo nastanak štete za lične podatke.
Transfer ličnih podataka

Ne delimo Vaše lične podatke sa trećim licima, osim ako to posebno nije naglašeno i ako u tom smislu pribavimo izričitu saglasnost sa vaše strane. DOO ZENIT neće iznajmiti ili prodati Vaše podatke koji mogu lično da vas identifikuju drugima.

Sve vaše podatke skladištimo na serverima koji se nalaze u Srbiji. Republika Srbija se nalazi među državma u kojima se smatra da je obezbeđen primeren nivo zaštite podataka o ličnosti, a na osnovu Odluke o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti broj 05 broj 021-7718/2022 od dana 01.08.2022. godine

Linkovi ka trećim licima

DOO ZENIT na svojoj veb stranici putem linkova Vam daje mogućnost povezivanja sa drugim web stranicama (Facebook, Instagram, YouTube), baš kao što se te stranice mogu povezati sa našom.

Važno je da znate da druge web stranice funkcionišu u skladu sa njihovim Uslovima korišćenja i Pravilima privatnosti i da DOO ZENIT nema kontrolu nad istima, da ne poseduje njihove podatke, niti može da garantuje, ili da bude odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim veb stranicama.

Vaša prava

U pogledu obrade ličnih podataka imate sledeća prava:

 • 1. da Vam omogućimo pristup vašim podacima o ličnosti

  U svakom trenutku imate pravo da od nas zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju, kategoriju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, period tokom kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima delimo Vaše podatke;

 • 2. da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo

  Imate pravo da od nas zahtevate da Vam damo kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko ne zahtevate Vam se kopija dostavi na drugi način.

 • 3. da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti

  Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli;

 • 4. da zahtevate brisanje podataka o ličnosti

  U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.

 • 5. da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju:

  da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate oganjičenje upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja,ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima.

 • 6. da podnesete pravo na prigovor

  Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka. Isto tako imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je ono povezano da takvim direktnim oglašavanjem.

 • 7. da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu

  Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da tražite od naše ustanove da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.

 • 8. da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnost

  Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva.

 • 9. da podnesete tužbu Povereniku

  U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti.

Napred pobrojana prava možete ostvariti kontaktiranjem na sledeće načine: e-mail adresa: shop@doozenit.com ili poštom na adresu sedišta Rukovaoca, Velika župa bb, 31300 Prijepolje, Srbija (RS).

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11000 Beograd, Republika Srbija ili e mailom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Završne odredbe

Ova Politika se primenjuje od 29.08.2022. godine. U slučaju promena o tome ćemo vas prethodno obavestiti.Smatra se da ste saglasni sa novom verzijom ove Politike, ako nastavite sa korišćenjem našeg portala i aplikacije, koje određuje ova Politika, s obzirom da na snagu stupu nova verzija ove Politike.

Opšti uslovi pružanja usluga

Ko smo mi?
 • DOO ZENIT (RS), Velika župa bb, 31300 Prijepolje, Srbija
 • Matični broj: 06344631, PIB: 100808338
 • 4690 - Nespecijalizovana trgovina na veliko
 • Tel. +381 (0)33 771 214 ili +381 (0)33 772 254
 • https://www.doozenitshop.com/
 • Email: shop@doozenit.com

Roba (usluge) koja se prodaje putem Web sajta poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji. Saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano u deklaraciji.

Prodajna cena robe je naznačena uz svaki artikal, a mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na https://www.doozenit.com/akcije/;

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Slike ne moraju biti 100% identične proizvodima. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.

1. Politika isporuke
1.1. Trenutak prihvatanja porudžbine

Nakon poručivanja, bićete obavešteni o statusu Vaše porudžbine putem email-a koji ste naveli tokom procesa poručivanja. Porudžbina je prihvaćena od strane preduzeća DOO Zenit – https://www.doozenitshop.com/ tek nakon što Vam emailom pošaljemo potvrdu o prihvatanju iste.

1.2. Rok isporuke

Period isporuke porudžbine je 2-5 radna dana. Porudžbine poslate petkom i vikendom biće dostavljene isto nakon 2-5 radnih dana.

1.3. Kašnjenje isporuke

U slučaju kašnjenja isporuke, kupac ima pravo da odustane od kupovine, i u tom slučaju će sav novac biti vraćen.

1.4. Cena isporuke

Naručenu robu Vam šaljemo kurirskom službom, cena isporuke je 350,00 dinara za sve kupce u Srbiji, van Srbije ne isporučujemo. Troškovi isporuke se dodaju na cenu proizvoda i iskazani su uz cenu proizvoda i tokom procesa naručivanja na Web sajtu.

U slučaju zamene robe, troškove vraćanja robe snosi kupac.

Možemo podeliti Vašu porudžbinu prilikom isporuke na nekoliko delova u zavisnosti od raspoloživosti i dostupnosti robe na zalihama (može se desiti da je u nekoj drugoj radnji ili magacinu u drugom gradu). To kupcu nece prouzrokovati nikakve dodatne troškove.

1.5. Procedura isporuke

Pošiljka stiže na adresu u periodu od 08:00-18:00 sati. Potrebno je da u tom periodu na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, pozvaće vas na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbenice i dogovoriti novi termin isporuke. Ukoliko Vas ni drugi put ne pronađe na adresi, pošiljka se vraća u naše prostorije .

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je vizuelno pregledati paket, da ne postoaje slučajno vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transpornta kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, imate prava da odbijete prijem pošiljke i odmah nas obavestite pozivom na telefon Tel.+381 (0)33 771 214 ili +381 (0)33 772 254 ili putem emaila shop@doozenit.com. Ukoliko je pošiljka na izgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu.

2. Politika reklamacije
2.1. Postupak reklamacije

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice, su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom uključujući i garantne listove proizvođača. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal na kvalitet mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u klasičnoj prodavnici.

Roba pokrivena garancijom proizvođača se prodaje sa garancijom proizvođača proširena na Kupca. Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca, popunjavanjem Zahteva za reklamaciju na kvalitet proizvoda .

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nesaobraznosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Kupac podnosi reklamaciju na sledeći način: Prilikom reklamacije potrebno da ispunite sledeće

 • Popunite formular Zahtev za Reklamaciju odštampajte ga i pošaljite nam ga poštom na adresu: Velika župa bb, 31300 Prijepolje, Srbija .
 • Popunite PDF-formular i pošaljite nam e-mailom: reklamacija@doozenit.com.

Preduzeće DOO ZENIT ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis (kontakt podaci) i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni proizvod.

Ako je neki proizvod koji ste kupili defektan ili ne funkcioniše pravilno iz bilo kog razloga, molimo Vas da kontaktirate naš korisnički servis (kontakt podaci) i da pogledate garantni list kako biste se upoznali sa detaljima garancije i postupkom reklamacije.

Molimo Vas da se sa celokupnim procesom reklamacije upoznate čitanjem našeg Pravilnika o rešavanju reklamacija.

2.2. Pravo na povraćaj novca ili zamenu robe

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Iznos se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod vraćen neoštećen i ispravan.

2.3. Pravo na odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti. Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

2.4. Troškovi vraćanja robe i novca

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

3. Politika plaćanja
3.1. Načini plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina:

 • Platnim karticama – VISA, Maestro, MasterCard, Dina ili Amex kartice koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa Bankom Intesom i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko Banka Intesa, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice. Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu. Transakcija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih. Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.
 • Plaćanje pouzećem – Platite kad vam paket sa naručenom robom stigne na kućnu adresu
3.2. Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – Banka Intesa koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste Banka Intesa su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – Banka Intesa se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

3.3. Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro, MasterCard, Dina ili Amex kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. U slučaju plaćanja pouzećem povrat sredstava moguć je isključivo na tekući račun kupca”.

4. Izjava o PDV-u

DOO Zenit, Velika župa bb, 31300 Prijepolje, Srbija , je obaveznik PDV-a, sve cene su iskazane sa uključenim PDV-om.

5. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

6. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Politika "Kolačića"

Kako bi naša internet prezentacija radila pravilno i kako bismo bili u stanju da vršimo dalja unapređenja, a u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledanja, ova stranica mora vašem računaru da pošalje malu količinu informacija (tzv. cookies ili kolačići). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, ali u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti smo u obavezi da pre slanja kolačića obezbedimo vaš pristanak, osim za one kolačiće koji su “izričito neophodni”. Korišćenjem naše Platforme pristajete na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete da pregledate stranice na Platformi, ali vam neke opcije neće biti dostupne.

Šta su kolačići?

Kolačići (eng. Cookies) su male datoteke koje se sastoje od niza slova i brojeva i koje su na vaš računar postavljene pomoću servera veb stranica. Oni omogućavaju vlasniku veb lokacije da vas razlikuje od ostalih korisnika te veb lokacije. Kolačići se ne mogu kodirati, ne mogu se koristiti za prenošenje virusa i ne mogu nam omogućiti da pristupimo vašem hard disku. Ne možemo da pročitamo nikakve informacije sa vašeg hard diska čak iako su kolačići tamo uskladišteni.

Kolačići obično čuvaju vaše postavke za web stranicu, kao što su željeni jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet pretaživač šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu da čuvaju širok pojas informacija uključujući i podatke o ličnosti (kao što je vaše ime ili e-mail). Ipak, ova informacija može biti sačuvana jedino ako vi to omogućite - web stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama koji im vi niste dali i ne mogu da pristupe drugim datotekama na vašem računaru. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića vama nisu vidljive. Ipak, možete da promenite vaše postavke internet pretraživača da možete sami da birate da li hoćete da zahteve za čuvanje kolačića odobrite ili odbijete, izbrišete sačuvane kolačiće automatski pri zatvaranju internet pretaživača i slično.

Vrste kolačića

Podaci koji se generišu putem kolačića na našoj Platformi mogu se koristiti u različite svrhe, uključujući i sledeće:

Izričito neophodni

Ovi kolačići su neophodni da biste mogli da se krećete po web lokaciji i koristite njene funkcije.

Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web lokaciju, na primer koje stranice najčešće posećuju i da li primaju poruke o greškama. Koriste se za poboljšavanje načina funkcionisanja web lokacije u budućim verzijama.

Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići dozvoljavaju web lokaciji da pamti izbore koje pravite kao što su korisničko ime, jezik ili region u kojem se nalazite i obezbeđuju poboljšano lično iskustvo.

Reklamni kolačići

Omogućavaju isporuku oglasnih sadržaja prilagođenih interesima korisnika.

Privremeni kolačići (Session cookies)su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet pretraživač. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo davanje komentara (stvari koje morate da uradite kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).

Trajni kolačići (Persistent cookies) obično imaju datum isteka daleko u budućnost i ostaju u vašem pretaživaču dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumeli navike korisnika i tako poboljšavali web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna - ne vidimo vaše podatke o ličnosti.

Kolačići treće strane

Ima nekoliko spoljnih servisa koji korisniku skladište limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcionisanje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućavamo:

 • Merenje posećenosti

  Platforma koristi servis za merenje posećenosti, Google Analytics. Ako želite da onemogućite da navedeni servisi skladište kolačiće, možete da ih zabranite na sledećem linku: Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Naziv kolačića Svrha Izvor Trajanje Vrsta
Kako onemogućiti kolačiće

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete da dopustite čuvanje kolačića na vašem računaru. Cookie postavke mogu da se kontrolišu i konfigurišu u vašem web pretraživaču. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web pretraživač koji koristite. • Chrome • Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 • Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom) Ako onemogućite kolačiće, nećete moći da koristite neke od funkcionalnosti na ovim web stranicama. Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje skladištenja kolačića za različite servise.Više informacija možete dobiti na sledećim linkovima: http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Obaveštenje o pravima potrošača prilikom kupovine preko interneta

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon i 44/2018- dr.zakon) i to čl 27. u vezi čl. 13. ovog Zakona, kupovina preko prodajne internet stranice https:/www.doozenitshop.com/, smatra prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac obaveštava kupce o njihovim pravima pre zaključenja ugovora, i to isticanjem ovog Obaveštenja:

 • na internet stranici prodavca DOO ZENIT putem linka odustanak od ugovora
 • u procesu naručivanja tako što se kupac pritiskom na odgovarajuću opciju saglašava sa Uslovima i pre nego što naruči proizvod,
 • i konačno na e-mail koji je kupac ostavio prilikom kupovine, odmah nakon poručivanja prodavac dostavlja kupcu sledeće dokumente
  1. obrazac za odustanak od ugovora
  2. obaveštenje o pravima potrošača prilikom kupovine preko interneta o načinu, uslovima i roku ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, načinu vraćanja isporučene robe i povraćaju novca i pravu na reklamaciju i načinu ostvarivanja tog prava
  3. porudžbenicu
  4. primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.
Pravo na odustanak od ugovora

U slučaju prodaje na daljinu ustanovljeno je pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac ovlastio, a nije prevoznik.

Ostvarivanje prava

Izjava o odustanku daje se na obrascu za odustanak. Izjava o odustanku od ugovora data na obrascu za odustanak od ugovora se smatra blagovremenom ukoliko je poslata u roku od 14 dana od kada je roba predata u državinu kupcu. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Prilikom odustanka kupac nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje.

Istekom roka od 14 dana od prijema robe, prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. U slučaju neblagovremenog vraćanja robe, tj. nakon isteka roka od 14 dana, roba će biti vraćena nazad kupcu, a trošak transporta u tom slučaju pada u celosti na teret kupca. Kupac pravo na odustanak od ugovora ostvaruje tako što će u roku od 14 dana od dana prijema robe, obrazac za odustanak od ugovora popuniti uz svojeručan potpis i poslati zajedno sa robom koju vraća uz otpremnicu koju je primio uz robu, prodavcu na adresu sedišta - Velika župa bb, 31300 Prijepolje, Srbija .

Kupac može i elektronskim putem popuniti obrazac za odustanak od ugovora i poslati ga takođe elektronskim putem na e-mail: reklamacija@doozenit.com.

Prodavac će kupca o prijemu izjave obavestiti, takođe elektronskim putem, putem e-mail adrese ostavljene prilikom poručivanja robe. U ovom slučaju, kupac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao elektronski obrazac za odustanak, vrati primljenu robu prodavcu, adekvatno zapakovanu da se ne ošteti, sa dokumentacijom koju je primio uz robu, odnosno sa otpremnicom. Smatraće se da je roba vraćena u roku ukoliko je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kod blagovremenog odustanka od ugovora kupac snosi direktne troškove vraćanja robe, bez drugih obaveza.

Prava kupca

Ukoliko kupac odustane od ugovora smatraće se da ugovor nije ni zaključen, a prodavac je obavezan da kupcu vrati novac u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za odustanak, s tim što prodavac može da odloži povraćaj novca dok ne dobije robu koja se vraća.

Prodavac će kupcu izvršiti povraćaj novca isključivo uplatom na tekući račun, sa čime se kupac izričito saglašava prihvatanjem uslova pri poručivanju. Fotografije proizvoda su osnovna informacija o izgledu proizvoda, i verno prikazuju proizvod iz vise uglova, ali prodavac ne može da garantuje bezuslovno da je proizvod identičan u pogledu izgleda sa fotografijom. U okviru zakonskog roka za odustanak od ugovora, kupac ima mogućnost da se prilikom odustanka od ugovora opredeli za zamenu robe koja njemu više odgovara odnosno da umesto poručenog proizvoda isti zameni za istu vrstu proizvoda iz ponude prodavca ili da se opredeli za potpuno drugi proizvod.

Napomena. Ukoliko se kupac opredeli za povrat novca potrebno je da robu koju vraća pošalje kurirskom službom o svom trošku, ali bez otkupnine pošiljke, s obzirom da prodavac povrat novca vrši isključivo uplatom na tekući račun kupca, koji kupac navede u obrascu za odustanak.

Gubitak prava

Po prijemu proizvoda, prodavac će utvrditi da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Neispravnost proizvoda i neadekvatno korišćenje proizvoda podrazumeva koriscenje koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, prodavac ima pravo da odbije vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Pravo na reklamaciju
Saobraznost isporučene robe

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, odnosno shodno predmetu ugovora koja odgovara opisu i karakteristikama, svojstvima, upotrebi, koji je prodavac dao kupcu. Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Kupac ima pravo da prodavac nesaobraznost robe otkloni opravkom odnosno zamenom u konkretnom slučaju, u primerenom roku.

Prodavac je odgovoran ako je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na kupca tj. u trenutku predaje robe, ili ako se pojavila posle prelaska rizika na kupca ako potiče iz uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca ili je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru kupac ima pravo da zahteva od prodavca da otkoni nesaobraznost opravkom ili zamenom u konkretnom slučaju. Ako nesaobraznost ne može da se otkloni zamenom u primerenom roku, ili u primerenom roku to ne bude učinjeno ili ako zamena predstavlja značajnu nepogodnost za potrošača ili nesrazmerno opterećenje za prodavca uzrokujući mu nesrazmerne troškove kupac ima pravo da bira između umanjenja cene ili raskida ugovora. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana kada je kupac primio robu, kupac ima pravo da bira između zahteva da robu zameni, ili ima pravo na umanjenje cene ili raskid ugovora.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca, prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo prodavca da dokazuje suprotno. Momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca je momenat predaje robe kupcu ili licu koje je kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

Postupak reklamacije

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nesaobraznosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Kupac podnosi reklamaciju na sledeći način: Prilikom reklamacije potrebno da ispunite sledeće:

 • Popunite formular na ovom linku , odštampajte ga i pošaljite nam ga poštom na adresu: Velika župa bb, 31300 Prijepolje, Srbija
 • Popunite PDF-formular i pošaljite nam e-mailom: reklamacija@doozenit.com.

Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem ili putem pošte, ovlašćeno lice kod prodavca će kupcu bez odlaganja da potvrdi prijem reklamacije, istu zavede kao i da obavesti kupca o izjavljenoj reklamaciji i ishodu reklamacije u roku od 8 dana od njenog prijema. Prodavac preuzima obavezu da sam po prijemu reklamacije preuzme robu, koja je predmet reklamacije. Ukoliko kupac ipak samoinicijativno pošalje robu nazad prodavcu, prodavac nije dužan da mu nadoknadi taj trošak. Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu obratiti licu zaduženom za reklamacije u sedištu prodavca, na telefon +381 (0)33 771 214 ili +381 (0)33 772 254

Prodavac će odlučiti o reklamaciji najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, a ukoliko iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da odgovori u tom roku, ili ukoliko u tom roku ne primi robu, bez odlaganja će o tome obavestiti kupca uz obavezu da navede rok za rešavanje reklamacije.

Odluka

Prodavac će razmotriti predlog kupca u pogledu izjavljene reklamacije i u navedenom zakonskom roku daće kupcu odgovor da li prihvata reklamaciju, izjasniti se o zahtevu kupca i izneti konkretan predlog i rok rešavanja. Ukoliko je reklamacija osnovana, a dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekuči račun sa uobičajenim troškovima vraćanja robe.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. DOO ZENIT će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

DOO ZENIT na svojoj internet strani ima istaknute Opšte uslove korišćenja, kao i pravila o reklamaciji potrošača za robu kupljenu preko on line prodavnice, pri čemu napominjemo da se navedenim uslovima i pravilima ni na koji način ne ograničavaju niti sužavaju prava potrošača odnosno kupaca navedena u ovom obaveštenju shodno važećem Zakonu o zaštiti potrošača, već istim neka pitanja mogu biti samo bliže razrađena.

Na osnovu člana 56. u vezi sa čl. 52. i 54. Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon), a u vezi sa odredbama Zakona o trgovini i Zakona o privrednim društvima, direktor privrednog društva DOO ZENIT, Velika župa bb, 31300 Prijepolje, Srbija ), donosi:

Pravilnik o uslovima i načinu rešavanja reklamacija potrošača
Predmet Član 1

Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi i način rešavanja reklamacija potrošača kod privrednog društva DOO ZENIT, Velika župa bb, 31300 Prijepolje, Srbija (dalje: Prodavac), radi ostvarivanja prava potrošača na saobraznost prodate i isporučene robe ugovoru, prava po osnovu izjavljene garancije i garantnog lista, i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, kao i druga pitanja od značaja za rešavanje reklamacija i zaštitu potrošača.

DOO ZENIT je dužna da isporuči robu koja se saobrazna ugovoru. DOO ZENIT je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Značenje izraza Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

 • "potrošač" je fizičko lice koje pribavlja robu koju prodaje Prodavac, u svrhe koje nisu namenjene potrošačevoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, odnosno radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva;
 • "roba" je telesna pokretna stvar koja je namenjena za prodaju potrošačima, koju Prodavac stavlja u promet u okviru svoje poslovne delatnosti, osim stvari koja je prodata u postupku izvršenja ili na drugi način po sili zakona;
 • "ovlašćeno lice Prodavca" je direktor ili drugi zaposleni koga ovlasti direktor
Primena u skladu sa zakonima i drugim propisima Član 3

Ovaj Pravilnik primenjuje se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih zakona i drugih propisa kojima se uređuje reklamacija, zaštita potrošača, trgovina i evidentiranje prometa.

II Posebna prava i obaveze potrošača i prodavca
Pakovanje i prepakivanje robe Član 4

Pakovanje i prepakivanje robe čini se na način kojim se obezbeđuje očuvanje saobraznosti, zdravstvene i higijenske ispravnosti, bezbednosti i kvaliteta robe. Potrošaču se roba ima propisno upakovati.

Deklaracija i uputstvo za upotrebu i održavanje proizvoda Član 5

U skladu sa dobrom poslovnom praksom i principom ostvarivanja najboljeg interesa potrošača, Prodavac prilikom prodaje robe preporučuje potrošaču da se pridržava deklaracije, odnosno uputstva za upotrebu i održavanje proizvoda, kako bi se mogla iskazati svojstva koja roba ima za redovnu ili naročitu upotrebu, u skladu sa deklaracijom, odnosno uputstvom za upotrebu i održavanje proizvoda.

Obaveštavanje potrošača o pravima u vezi sa reklamacijom Član 6

Potrošač ima pravo da bude obavešten o svojim pravima u vezi sa reklamacijom. Prodavac objavljuje informacije vezano za reklamaciju na svojoj internet stranici i čini je dostupnom potrošačima na https://www.doozenitshop.com/.

Prodavac obaveštava potrošača na valjan način o obimu, uslovima, roku i načinu reklamacije robe, gde i kome se podnosi reklamacija, kao i o ostalim podacima s tim u vezi, odredbama zakona koje se odnose na reklamaciju i ovom pravilniku.

III Izjavljivanje reklamacije i evidenacija o primljenim reklamacijama
Roba za koju se može izjaviti reklamacija Član 7

Reklamacija se može izjaviti za svu robu u prodajnom asortimanu Prodavca. Roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama podleže reklamaciji.

Reklamaciji zbog nedostataka ne podleže roba koja se prodaje sa oznakom "roba sa nedostatkom".

Mesto i način izjavljivanja reklamacije i uslovi za reklamaciju Član 8

Potrošač može da izjavi reklamaciju na sledeće načine:

 • Popunite formular koji možete naći na ovom linku , odštampajte ga i pošaljite nam ga poštom na adresu: Velika župa bb, 31300 Prijepolje, Srbija .
 • Popunite PDF-formular i pošaljite nam e-mailom: reklamacija@doozenit.com.

Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da kao dokaz o kupovini dostavi na uvid račun ili kopiju računa ili drugi dokument koji je valjan dokaz o kupovini, u papirnom ili elektronskom obliku, odnosno u obliku u kome ga poseduje. Uz reklamaciju, potrošač predočava, odnosno predaje robu koja je predmet reklamacije.

Nemogućnost potrošača da dostavi Prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema račun ili drugi dokaz o kupovini u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Evidencija o primljenim reklamacijama Član 9

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva je 2 godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Prodavac potrošaču izdaje pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrđuje prijem reklamacije, odnosno saopštava broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Pisana potvrda iz stava 2. ovog člana se popunjava u dva primerka, i to jedan primerak za Prodavca i jedan primerak za potrošača.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u elektronskom obliku i sadrži podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije, saglasnost potrošača za produžavanje roka i napomene.

Lice koje je kod Prodavca zaduženo za upis podataka u evidenciju o primljenim reklamacijama upisuje u ovu evidenciju i obrađuje one podatke o ličnosti podnosioca reklamacije koji su neophodni za ostvarenje svrhe upisa u ovu evidenciju i reklamacije, i to ime i prezime i kontakt detalje podnosioca. Lice zaduženo za upis podataka u ovu evidenciju prethodno, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obaveštava podnosioca o obradi tih podataka i pribavlja punovažan pristanak za obradu ovih podataka u svrhu reklamacije. Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i punovažan pristanak za obradu konstatuju se u napomenama u evidenciji o primljenim reklamacijama.

Obrazac evidencije o primljenim reklamacijama je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 1).

IV Rešavanje reklamacija
Odgovor na reklamaciju Član 10

Prodavac bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovara potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor Prodavca na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Rešavanje reklamacije od strane ovlašćenog lica Prodavca Član 11

O reklamaciji rešava ovlašćeno lice Prodavca. Ovlašćeno lice Prodavca ispituje reklamaciju, pregleda robu koja je predmet reklamacije i daje odgovor na reklamaciju.

Kada ovlašćeno lice Prodavca utvrdi da je reklamacija izjavljena u roku i da je opravdana, prihvata reklamaciju, izjašnjava se o zahtevu potrošača i daje mu konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Kada rešavanje reklamacije nije bilo moguće odmah, ovlašćeno lice Prodavca obaveštava potrošača dostavljanjem pisanog odgovora na reklamaciju i usmenim obaveštavanjem o odgovoru.

Prihvatanje reklamacije Član 12

U slučaju prihvatanja reklamacije, a saglasno uslovima propisanim Zakonom, ovlašćeno lice Prodavca, potrošaču može dati predlog za:

 • otklanjanje nedostatka robe;
 • zamenu robe sa nedostatkom za novu robu, odnosno robu odgovarajuće marke (modela, tipa) ili sličnu robu;
 • umanjenje, odnosno korekciju cene robe;
 • raskid ugovora i povraćaj novčanog iznosa plaćenog za tu robu.
Postupanje u slučaju kada potrošač odbije predlog rešavanja reklamacije Član 13

Kada potrošač odbije predlog rešavanja reklamacije, ovlašćeno lice Prodavca će, u skladu sa zakonom i drugim propisom, opštim aktima, dobrom poslovnom praksom i načelom savesnosti i poštenja, nastojati da sa potrošačem pronađe najbolji način rešavanja reklamacije.

Neprihvatanje reklamacije Član 14

Kada ovlašćeno lice Prodavca, utvrdi da je protekao rok za reklamaciju ili da reklamacija nije opravdana, o tome obaveštava potrošača dostavljanjem pisanog odgovora na reklamaciju u kome se jasno navode razlozi neprihvatanja reklamacije. U slučaju odbijanja reklamacije Prodavac će potrošača sveobuhvatno obavestiti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Potrošaču se dostavlja i roba koja je bila predmet reklamacije.

Ovlašćeno lice Prodavca, ovlašćeno je da ne prihvati reklamaciju potrošača kada utvrde da je nedostatak na robi nastao krivicom potrošača, uključujući nastanak nedostatka usled nepridržavanja zahteva iz deklaracije, odnosno uputstva za upotrebu i održavanje.

Nemogućnost potrošača da dostavi Prodavcu ambalažu robe ne može biti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ako potrošač nakon kontakta telefonom ili elektronskom poštom ili ličnog kontakta u roku od pet radnih dana odbije da primi robu za koju reklamacija nije prihvaćena, ovlašćeno lice Prodavca, će preporučenom poštom dostaviti robu na adresu potrošača, koju je naveo prilikom kupovine proizvoda.

Ispunjenje zahteva i produženje roka Član 15

Prodavac postupa u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Troškovi reklamacije Član 16

Troškove koji nastanu po osnovu reklamacije snosi Prodavac.

Reklamacije nakon isteka roka od dve godine Član 17

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

V Prelazne i završne odredbe
Objavljivanje i dostavljanje ovog pravilnika Član 18

Ovaj pravilnik, kao i njegove izmene i dopune objavljuju se na internet stranici Prodavca.

 
 
 
 

www.doozenitshop.com koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim opštim uslovima prodaje, politikom privatnosti i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.

x